Üyelik Sözleşmesi

 
1. TARAFLAR

 1.1. ………………….üyelik sözleşmesi (Üyelik Sözleşmesi) Turgut Özal Bulvarı No:3 Kuşadası Aydın adresinde bulunan Sarıdedeoğlu Dayanıklı Tüketim Malları ve Turizm Ticaret Limited Şirketi  (www.neobeyaz.com) ile Üye (Üye) arasında, Üye’nin www.neobeyaz.com’nin websitesinde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için imza altına alınmıştır.
 1.2. www.neobeyaz.com ve Üye ………………. üyelik sözleşmesinde münferiden Taraf ve birlikte Tarafla rolarak anılacaklardır.
 
2. TANIMLAR
Çerez politikası websitesi’nin işlevselliğini sağlamak, üyelerin alışveriş deneyimini geliştirmek ve üyelerin websitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve websitesi üzerinden erişilebilecek olan politika metnini ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası üyelerin websitesi üzerinden girdikleri kişisel bilgilerin, www.neobeyaz.com tarafından hangi sebeplerle ve nasıl kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere www.neobeyaz.com’nin kişisel verilere ilişkin gizlilik politikasını belirleyen ve websitesi üzerinden erişilebilecek olan politika metnini ifade eder.

Hesabım sayfası üye’nin websitesinde yer alan çeşitli fonksiyonlardan ve hizmetlerden faydalanması için gerekli işlemleri yapabildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden istenen bilgilerini girdiği sadece müşteri tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kendisine özel sayfayı temsil eder.

Hizmet üyelerin ve ziyaretçilerin üyelik sözleşmesi içerisinde tanımlanan işlemlerini gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla www.neobeyaz.com ya da www.neobeyaz.com’nin belirlediği iş ortağı tarafından verilen hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Üye www.neobeyaz.com ile yaptığı üyelik sözleşmesi kapsamında websitesine üye olan ve satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Websitesi mülkiyeti www.neobeyaz.com’ye ait olan ve www.neobeyaz.com’nin …………. sözleşme ile belirlenen hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu 
www.neobeyaz.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ifade eder.

Ziyaretçi websitesini üye olmadan kullanan ve hizmetlerden faydalanan kişileri temsil eder.
 
3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

……………………., www.neobeyaz.com’yi işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

Üyelik sözleşmesi hükümlerine göre üye, websitesine üye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

Üyelik sözleşmesi’nin amacını, hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik sözleşmesinin üye tarafından onayı ile üye, websitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 
4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye statüsü için, üyelik sözleşmesinin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik sözleşmesini doldururken doğru beyanda bulunmayan üye, ortaya çıkabilecek tüm zararlardan kendisi sorumludur.

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin www.neobeyaz.com’den talepte bulunması halinde www.neobeyaz.com, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için www.neobeyaz.com’ye ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

Üye, websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, …………….. üyelik sözleşmesinin hükümlerine, websitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

www.neobeyaz.com, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, üyenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Üye’nin hesabım sayfasına erişim ve websitesi üzerinden işlem yapmak için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, websitesini bu madde desayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.*Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı oluşturmak için*Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması,*başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması

Yorum ve puanlama sistemlerinin amaçları dışında kullanılması;

Virüs veya websitesi’ne, websitesi’nin veri tabanına, websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

Hizmetler’in, websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
 
5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Taraflar’dan herhangi biri, ……….. üyelik sözleşmesini tek taraflı ve tazminat ödemeden feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. 

www.neobeyaz.com, üye’nin ………………… üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.
 
6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.neobeyaz.com markası ve logosu,  mobil uygulamasının ve websitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak www.neobeyaz.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile www.neobeyaz.com’nin mülkiyetindedir. Üye, www.neobeyaz.com’nin, bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını www.neobwyaz.com’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 
7. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya www.neobeyaz.com’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) www.neobeyaz.com’nin ………………. üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, www.neobeyaz.com ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum ……………………… üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Delil sözleşmesi: Üye, ……………… üyelik sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda www.neobeyaz.com’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile www.neobeyaz.com’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 
8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: …………… üyelik sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. ………………… Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya …………………….. Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 
8.3. Bildirim: www.neobeyaz.com, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: …………. üyelik sözleşmesi, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. ……………… Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde ……………… üyelik sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

8.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri: Üye, www.neobeyaz.com’nin önceden yazılı onayını almaksızın …………………… üyelik sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin üyelik sözleşmesinde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme”) Turgut Özal Bulvarı No:3 Kuşadası Aydın adresinde mukim, Sarıdedeoğlu Dayanıklı Tüketim Malları ve Turizm Ticaret Limited Şirketi
. (“SATICI”) ile …………………………………………………….…………….……………… adresinde mukim, ………………………………………..…………. (“ALICI”) arasında aşağıdaki kapsam ve şartlar altında imzalanmıştır.

SATICI ve ALICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ederek siparişi onayladığı anda sipariş konusu ürünün bedeli ile birlikte varsa ürünün kargo ücreti, vergisi vb. ek ücretleri de ödeme borcu altına gireceğini ve bu konuda bilgisi olduğunu  kabul eder.

2-TANIMLAR

İşbu sözleşme uygulanmasında:

a) BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b)BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’u

d) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlütüketici işleminin konusunu,

e) YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

f) SATICI: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla ALICIYA mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

g)ALICI: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla bir mal veya hizmeti edinen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) SİTE: SATICI’ya ait www.neobeyaz.com adresli internet sitesini,

ı) SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.neobeyaz.com adresli  internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

i) TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

j) SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

k) MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları

l) SATIŞ FİYATI : Sitede ilan edilen ve listelenen fiyatı ifade eder.

3) SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1-İşbu sözleşme ile SİPARİŞ VEREN’inSATICI’yaait  www.neobeyaz.com internetsitesi üzerinden elektronik ortamda oluşturulan siparişinin aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün şatışı ile ALICI’ya teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümlerince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektedir.

3.2-Satış Fiyatları ile ilan edilen vaatler site içerisinde güncelleme yapılandıktan veya değiştirildikten sonra geçerliliğini yitirir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen sürenin dolması ile geçerliliğini kaybeder.

4) ALICI/SATICI/SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

SATICI BİLGİLERİ

 

 

 

ÜNVANI

 

ADRES

 

TELEFON

 

FAKS

 

EPOSTA

 

 

 

TESLİM EDİLECEK KİŞİ

 

TESLİMAT ADRESİ

 

TELEFON

 

FAKS

 

EPOSTA

 

 

 

ALICI BİLGİLERİ

 

 

 

AD/SOYAD/UNVAN

 

ADRES

 

TELEFON

 

FAKS

 

EPOSTA

 

SİPARİŞİ VEREN BİLGİLERİ

 

5) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

5.1- Sözleşme konusu Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin nitelikleri- temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait Site’de yayınlanmaktadır.  Kampanya ………. tarihine kadar geçerlidir.

5.2- Satış Fiyatları ile ilan edilen vaatler site içerisinde güncelleme yapıldıktan veya değiştirildikten sonra geçerliliğini yitirir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen sürenin dolması ile geçerliliğini kaybeder.

5.3- Ürünün kargo ücreti, vergileri vb. giderleri ALICI tarafından ödenecektir. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması // Adet // Birim Fiyatı // Ara Toplam

 

(KDV Dahil)

 

Kargo Tutarı

 

Toplam:

 

Ödeme Şekli ve Planı

 

Teslimat Adresi

 

Teslim Edilecek kişi

 

Fatura Adresi

 

Sipariş Tarihi

 

Teslimat tarihi

 

Teslim şekli

 

6) FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvanı

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

Eposta/kullanıcı adı

 

Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

7)GENEL HÜKÜMLER

7.1- ALICI, Site’de gösterilen ürünlerin temel nitelikleri(türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi)  satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgilendirmeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu; elektronik ortamda satışı onayladığını kabul eder.  Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmeden ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmadan önce SATICI tarafından ALICI’ ya ulaştırılması gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak verdiğini ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2- Sözleşmeye konu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

7.3- SATICI, sözleşmeye konu olan ürünü/ürünleri eksiksiz biçimde siparişte belirtilen niteliklere ce temel özelliklere uygun; ürünün garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi işin gereği olan bilgi ve belgeleri de ürün ile birlikte teslim etmeyi; ürünü ayıpsız biçimde yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun şekilde dürüstlük kuralları çerçevesinde ifa etmeyi, hizmet kalitesinden ödün vermeyerek yükseltmeyi, işin ifası sırasında yine dürüstlük kuralları çerçevesinde gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirip açıkça onayını aldığı durumda eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün gönderebilir.

7.5- SATICI’nın ifa borcu altına girdiği ürün veya hizmetin imkansızlaşması veya zorlaşması halinde sözleşmeye konu yükümlülüklerini yerine getiremezse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren  3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, tarafların başkaca anlaşması bulunmadığı takdirde 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6- ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7- ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8- SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyecek ve/veya geciktirecek hallerin oluşması gibi mücbir sebep nedeni ile sözleşme konusu ürünün ifa borcunu süresi içinde yerine getiremez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilerek, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep edebilir. Mücbir sebep dolayısıyla ALICI’nın siparişi iptal ettiği takdirde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9- SATICININ, ALICI tarafından üyelik  formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.10- ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.ALICI’nın teslim aldığı mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır, ürün ALICI’ya teslim edildiği gibi sağlam olmalıdır ve  Fatura iade edilmelidir.

7.11- ALICI’nın sipariş verirken kullandığı kredi kartı hamilinin farklı bir kişi olması durumunda veya ürün ALICI’ya teslim edilmeden önce ilgili kredi kartında güvenlik açığı tespit edildiği durumda SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, talep edilen bilgi/belgeleri temin edip SATICI’ya sunana kadarki geçen sürede ilgili siparişi dondurur; ilgili bilgi belge talepleri ALICI tarafından 24 saat içinde karşılanamazsa SATICI’nın siparişi iade etme hakkı doğacaktır.

7.12- ALICI, SATICI’ya ait Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8) CAYMA HAKKI

8.1- ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

8.2- ALICI;  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde SATICI’ya bildirmek koşulu ile hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmetin ifasını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.3- ALICI, Cayma hakkını kullanacağını 14(On dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ile ilgiliCayma hakkı kullanılacak ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

8.4- ALICI, cayma hakkını kullandığı takdirde;

a) 3. kişiye veya kendisine teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9)   CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

9.1- ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

9.2- Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

9.3- Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

10) TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

11) YETKİLİ MAHKEME

11.1- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

11.2- 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550  (yedi bin beş yüz elli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550  (yedi bin beş yüz elli)  Türk Lirası ile 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde illerde 7.550  (yedi bin beş yüz elli)  Türk Lirası ile 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirası’nı aşan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11.3- İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12) YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır.

SATICI:
ALICI:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.